دپارتمان حقوقی
دپارتمان حقوقی

دپارتمان حقوقی

موکلین موسسه در هر زمانی از پیشنهادات و مشاوره های تخصصی کارشناسان و وکلای مهاجرتی و حقوقی مجموعه در راستای به سر انجام رسیدن پرونده مهاجرتی خود برخوردار هستند

با توجه به پیچیدگی ها و مسائل تخصصی پروسه مهاجرت به استرالیا و لزوم طرح و پیگیری صحیح و تخصصی دعاوی حقوقی بین المللی، موکلین موسسه شادا در همه مراحل پرونده خود از مشورت و حمایت وکلای رسمی دادگستری و مهاجرت استرالیا با پیگیری متعهدانه پرونده های مطرح شده و تکیه بر توانمندی علمی و اجرایی در کلیه امور حقوقی  بهره مند می باشند.

 

 

 

 

 خدمات دپارتمان حقوقی در موسسه بین المللی شادا

 

انجام امور شهروندی ایرانیان مقیم استرالیا

ارائه خدمات حقوقی

ارجاع و پیگیری پرونده در دادگاه تجدید نظر اداری

مکاتبه با وزیر مهاجرت

انجام پرداخت های بین المللی به نمایندگی از موکلین