انواع ویزای نیروی متخصص

ویزای مهارتی مستقل سابکلاس 189

ویزای مهارتی مستقل سابکلاس 189

این ویزا به شاغلین دارای دعوت نامه و شهروندان نیوزیلندی که مهارت های مورد نیاز دولت استرالیا را دارند، اجازه ی زندگی و کار دائمی در استرالیا  می دهد.

ویزای مهارتی انتخابی سابکلاس 190

ویزای مهارتی انتخابی سابکلاس 190

این ویزا به شاغلین دارای مهارت و توصیه شده اجازه کار و زندگی دائمی در استرالیا می ­دهد.

ویزای منطقه ای با اسپانسر کارفرمای ماهر سابکلاس 494

ویزای منطقه ای با اسپانسر کارفرمای ماهر سابکلاس 494

این ویزا به کارفرمایان منطقه ای اجازه می­ دهد تا با حمایت از کارگران ماهر، کمبود نیروی کار در منطقه خود را برطرف کنند.

ویزای مهارتی منطقه ای سابکلاس 887

ویزای مهارتی منطقه ای سابکلاس 887

این ویزا برای افرادی است که با ویزای معتبر قبلی در مناطق مشخصی از استرالیا کار و زندگی کرده ­اند.

 

ویزای مهارتی انتخابی سابکلاس 491

ویزای مهارتی انتخابی سابکلاس 491

این ویزا برای افرادی است که توسط یک ایالت یا سازمان دولتی برای کار و زندگی در مناطق کم جمعیت استرالیا توصیه شده اند.
ویزای طرح توصیه نامه کارفرما سابکلاس 186

ویزای طرح توصیه نامه کارفرما سابکلاس 186

این ویزا به شاغلین ماهر که از کارفرما توصیه نامه دارند، اجازه ی زندگی و کار دائمی در استرالیا  می دهد.
ویزای موقت کمبود مهارت سابکلاس 482

ویزای موقت کمبود مهارت سابکلاس 482

 به کارفرمایان اجازه می دهد که برای پرکردن موقعیت های کاری در صورتی که نتوانند یک فرد استرالیایی با مهارت متناسب پیدا کنند، اسپانسر شاغلین ماهر شوند.
ویزای دانش ­آموختگان ماهر سابکلاس 476

ویزای دانش ­آموختگان ماهر سابکلاس 476

این ویزا به مهندسینی که اخیرا فارغ التحصیل شده­ اند اجازه­ زندگی، کار و تحصیل به مدت 18 ماه در استرالیا را می ­دهد. 

ویزاهای گلوبال تلنت

ویزای استعداد متمایز سابکلاس 124

ویزای استعداد متمایز سابکلاس 124

این نوع ویزا یک ویزای دائمی برای افرادی است که یک رکورد شناخته شده ی بین المللی از دستاوردی استثنایی و برجسته در زمینه های معین شده ای دارند.

ویزای استعداد جهانی سابکلاس 858

ویزای استعداد جهانی سابکلاس 858

این نوع ویزا یک ویزای دائمی برای افرادی است که یک رکورد شناخته شده ی بین المللی از دستاوردی استثنایی و برجسته در یک زمینه­ ی معین شده دارند.