ویزاهای سرمایه گذاری و تجاری

ویزای نوآوری تجاری و سرمایه­ گذاری (موقت مشروط) سابکلاس 188

ویزای نوآوری تجاری و سرمایه­ گذاری (موقت مشروط) سابکلاس 188

با داشتن این ویزا به شما اجازه داده می­ شود تا تجارتی را در استرالیا برپا کرده و آن را مدیریت کنید، در استرالیا فعالیت ­های تجاری و سرمایه­ گذاری انجام دهید و یا کارآفرینی کنید.

ویزای نوآوری تجاری و سرمایه­ گذاری (دائم) سابکلاس 888

ویزای نوآوری تجاری و سرمایه­ گذاری (دائم) سابکلاس 888

این ویزا به کارآفرینان، سرمایه­ گذاران و صاحبان کسب و کار اجازه ادامه فعالیت در استرالیا را می­دهد.

ویزای صاحبان کسب و کار سابکلاس 890

ویزای صاحبان کسب و کار سابکلاس 890

این ویزا برای افرادی است که صاحب و مدیر بیزینسی در استرالیا هستند. شما با داشتن این ویزا می­توانید به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید.

ویزای سرمایه­ گذاری سابکلاس 891

ویزای سرمایه­ گذاری سابکلاس 891

این ویزا برای افرادی است که در استرالیا فعالیت­ های تجاری و سرمایه­ گذاری دارند. 
 
ویزای صاحبان کسب و کار با اسپانسر ایالتی سابکلاس 892

ویزای صاحبان کسب و کار با اسپانسر ایالتی سابکلاس 892

این ویزا برای افرادی است که صاحب و مدیر بیزینسی در استرالیا هستند.

ویزای سرمایه ­گذاری با اسپانسر ایالتی سابکلاس 893

ویزای سرمایه ­گذاری با اسپانسر ایالتی سابکلاس 893

شما با این ویزا می توانید به مدت 5 سال از زمان گرفتن ویزا به استرالیا و یا از استرالیا سفر کنید.
ویزای دائمی استعداد تجاری سابکلاس 132

ویزای دائمی استعداد تجاری سابکلاس 132

این ویزا اجازه­ ی راه ­اندازی یک بیزینس جدید و یا توسعه ­ی یک بیزینس موجود در استرالیا را به شما می­دهد.

 

ویزای موقت فعالیت سابکلاس 408

ویزای موقت فعالیت سابکلاس 408

با داشتن این ویزا به شما اجازه­ داده می­شود که کارهای خاصی را به صورت کوتاه مدت و موقتی در استرالیا انجام دهید.