انواع ویزای خانواده و ازدواج

ویزای پارتنر (موقت مشروط) سابکلاس 309

مهاجرت از طریق خانواده و ازدواج

ویزای پارتنر (موقت مشروط) سابکلاس 309

این ویزا به پارتنر یا همسر فرد مقیم دائم استرالیا یا شهروند استرالیا و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه­ می­دهد که به طور موقت در استرالیا زندگی کند. 

ویزای پارتنر (مهاجر) سابکلاس 100

مهاجرت از طریق خانواده و ازدواج

ویزای پارتنر (مهاجر) سابکلاس 100

این ویزا به پارتنر یا همسر فرد مقیم دائم استرالیا یا شهروند استرالیا اجازه­ می­دهد که به طور دائمی در استرالیا زندگی کند.

ویزای والدین سالخورده سابکلاس 804

مهاجرت از طریق خانواده و ازدواج

ویزای والدین سالخورده سابکلاس 804

این ویزای دائمی به والدین سالخورده ی فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه ی اقامت در استرالیا می دهد.

ویزای کمک کننده والدین سالخورده (موقت) سابکلاس 884

ویزای کمک کننده والدین سالخورده (موقت) سابکلاس 884

این ویزای دائمی به والدین سالخورده ی فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه ی اقامت موقت در استرالیا می دهد.

ویزای کمک کننده والدین سالخورده سابکلاس 864

ویزای کمک کننده والدین سالخورده سابکلاس 864

این ویزای دائمی به والدین سالخورده ی فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه ی اقامت دائم در استرالیا می دهد.

ویزای کمک کننده والدین (موقت) سابکلاس 173

ویزای کمک کننده والدین (موقت) سابکلاس 173

این ویزای موقتی به والدین فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه­ی اقامت موقتی در استرالیا می­دهد.

ویزای والدین سابکلاس 103

ویزای والدین سابکلاس 103

این ویزای دائمی به والدین فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه­ی اقامت دائم در استرالیا می­دهد.

ویزای والدین تحت اسپانسری (موقت) سابکلاس 870

ویزای والدین تحت اسپانسری (موقت) سابکلاس 870

این ویزای موقتی به والدین فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه­ی اقامت تا 3 یا 5 سال در استرالیا می­دهد.

ویزای پارتنر (موقت) سابکلاس 820

ویزای پارتنر (موقت) سابکلاس 820

این ویزا به پارتنر یا همسر فرد مقیم دائم استرالیا یا شهروند استرالیا و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه­ می­دهد که به طور موقتی در استرالیا زندگی کند.

ویزای پارتنر (دائم) سابکلاس 801

ویزای پارتنر (دائم) سابکلاس 801

این ویزا به پارتنر یا همسر فرد مقیم دائم استرالیا یا شهروند استرالیا و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه­ می­دهد که به طور دائمی در استرالیا زندگی کند.

ویزای ازدواج احتمالی سابکلاس 300

ویزای ازدواج احتمالی سابکلاس 300

این ویزا به شما اجازه می­دهد که برای ازدواج با همسر آینده ­تان و سپس درخواست برای ویزای پارتنر، به استرالیا بیایید

 

ویزای والدین سهم ­دار سابکلاس 143

ویزای والدین سهم ­دار سابکلاس 143

این ویزای دائمی به والدین فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند اجازه­ ی اقامت دائم در استرالیا می­دهد