سیستم امتیاز بندی ویزای تجاری و سرمایه گذاری استرالیا

دارایی های مالی امتیاز
1/25 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 4 میلیارد تومان) الزامی می باشد 5 امتیاز
1/75 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 5/5 میلیارد تومان)  15 امتیاز
2/25 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 7 میلیارد تومان)  25 امتیاز
3 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 8/5 میلیارد تومان)  35 امتیاز

 

 

 

 

 

 

تحصیلات امتیاز
کارشناسی رشته های نظری 5 امتیاز
کارشناسی رشته های تکنولوژی، علوم، مدیریت و کسب و کار 10 امتیاز

 

 

 

زبان انگلیسی امتیاز
آیلتس 5 در هر مهارت 5 امتیاز
آیلتس 7 در هر مهارت 10 امتیاز

 

 

 

 

 

سن امتیاز
18 تا 24 سال 25 امتیاز
25 تا 32 سال 30 امتیاز
33 تا 39 سال 25 امتیاز
40 تا 44 سال 20 امتیاز
45 تا 54 سال 15 امتیاز

 

 

نوآوری در کسب و کار امتیاز
توافق نامه های مشارکت رسمی  5 امتیاز
  • ثبت برند
  • سود مالکیت با رشد سریع
  • سرمایه گذاری ریسک پذیر
10 امتیاز
ثبت اختراع 15 امتیاز

 

 

سابقه سرمایه گذاری (حداقل 250 هزار دلار استرالیا) امتیاز
حداقل 4 سال قبل دعونتامه 10 امتیاز
حداقل 7 سال قبل دریافت دعوتنامه 15 امتیاز

 

 

سابقه ی مدیریت یک یا چند کسب و کار امتیاز
حداقل 4 سال قبل دریافت دعونتامه 10 امتیاز
حداقل 7 سال قبل دریافت دعونتامه 15 امتیاز

 

 

گردش مالی امتیاز
750/000 دلار استرالیا (تقریبا 2/3 میلیارد تومان) الزامی می باشد 5 امتیاز
1/25 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 4 میلیارد تومان) 15 امتیاز
1/75 دلار استرالیا (تقریبا 5/5 میلیارد تومان)  25 امتیاز
2.25 میلیون دلار استرالیا (تقریبا 7 میلیارد تومان)  35 امتیاز
 
 
 
 
 
 
 
 
پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر