مسیر تمدید ویزای نوآوری تجاری (Business Innovation Extension stream)

مسیر تمدید ویزای نوآوری تجاری (Business Innovation Extension stream)

این ویزای موقت به دارندگان ویزای نوآوری و سرمایه گذاری تجاری (مشروط) (سابکلاس 188) در جریان نوآوری تجاری اجازه می دهد اقامت خود را در استرالیا تمدید کنند.


اقامت:
تا 6، 7 یا 8 سال پس از تاریخ دریافت ویزای اصلی نوآوری و سرمایه گذاری تجاری(مشروط)(سابکلاس188) در مسیر نوآوری تجاری در استرالیا بمانید.


هزینه:
از 730دلار استرالیا


مدت زمان انجام فرآیند:
75% درخواست ها: 15ماه
90% درخواست ها: 19ماه

 

  • با این ویزا شما می توانید مدت اقامت خود را تا 2 سال دیگر تمدید کنید. این بدان معناست که از تاریخ دریافت ویزای سابکلاس 188 در مسیر نوآوری تجاری، مجموعاً می توانید 6 سال در استرالیا بمانید.
  • شما می توانید فقط 1ویزای نوآوری و سرمایه گذاری تجاری(مشروط)(سابکلاس 188)داشته باشید.
  • در مسیر نوآوری تجاری، شما باید یک ویزای سابکلاس 188 داشته باشید.
  • شما باید ویزای سابکلاس188 خود را در مسیر نوآوری تجاری حداقل به مدت 3 سال حفظ کنید.
  • شما باید توسط یک آژانس دولتی ایالتی یا منطقه ای استرالیا توصیه شوید.

​​​