اعضای اصلی تیم

هورداد یزدان پناه

سرپرست دپارتمان خدمات مشتریان

مصطفی مصلحی

سرپرست دپارتمان مشاوره

علی مصلحی

هم بنیانگذار

آتنا طاهرخانی

مدیر عامل و هم بنیانگذار

محمد حسن وند

وکیل پایه یک دادگستری

محمدرضا عظیمی

وکیل رسمی مهاجرت استرالیا