آتنا طاهرخانی
آتنا طاهرخانی

آتنا طاهرخانی

مدیر عامل و هم بنیانگذار