مؤسسه مهاجرتی شادا | مهاجرت به استرالیا | اقامت استرالیا | ویزای استرالیا

 


ویزای مهارتی و تخصصی ( 189 )
افراد دارای تخصص و مهارت می توانند تحت عنوان این ویزا درخواست مهاجرت به استرالیا بدهند. در صورتی که امتیازات لازم را کسب نموده اند و از هیچ نوع اسپانسری استفاده نکرده اید می توانید تحت عنوان این ویزا اقامت دائم استرالیا را به دست آورید و به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید، مشغول کار و تحصیل شوید، از
سرویس های مراقبت پزشکی استفاده کنید، جهت شهروندی استرالیا اقدام نمایید، اسپانسر بستگان واجد شرایط خود شوید و به مدت پنچ سال از تاریخ صدور ویزا به استرالیا سفر کنید و یا از آن خارج شوید.
در صورتی که از سیستم EOI دعوتنامه خود را دریافت نموده اید می توانید جهت اخذ این ویزا درخواست نمایید. در ابتدا لازم است یک شغل متناسب با شرایط فعلی خود و نیازمندی های استرالیا از لیست مشاغل انتخاب نمایید و ارزیابی مثبت تخصص خود را از سازمان های ارزیابی دریافت کنید. لازم است حداقل نمره 6 در هر مهارت آزمون آیلتس یا معادل آن کسب کرده باشید و بر اساس فاکتورهای مشخص شده حداقل امتیاز لازم را کسب کنید و سن شما کمتر از 45 سال باشد.


ویزای ایالتی مهارتی و تخصصی ( 190 )
افراد دارای تخصص و مهارت می توانند تحت عنوان این ویزا در خواست مهاجرت به استرالیا بدهند و از اسپانسر ایالتی استفاده نمایند. با داشتن این نوع ویزا شما از تمام مزایاهای ویزای 189 برخوردار هستید و فقط تعهد اخلاقی می دهید به مدت دو سال در ایالتی که اسپانسری شما را قبول کرده است به فعالیت بپردازید.
در صورتی که از سیستم EOI دعوتنامه دریافت کردید و اسپانسری یکی از ایالت ها یا مناطق استرالیا را کسب کرده اید می توانید جهت این ویزا اقدام کنید. در ابتدا لازم است یک شغل متناسب با شرایط فعلی خود استرالیا و ایالت ها و مناطق آن از لیست مشاغل انتخاب نمایید و ارزیابی مثبت تخصص خود را از سازمان ارزیاب آن شغل دریافت کنید. لازم است تمام شرایط مورد نیاز آن ایالت جهت اسپانسری را اخذ نمایید و در دانش زبان انگلیسی تخصص داشته باشید. با داشتن حداقل امتیاز لازم بر اساس فاکتورهای مشخص شده و سن کمتر از 45 سال
می توانید درخواست خود مبنی بر اخذ این ویزا را اعلام نمایید.


ویزای موقت تخصصی و مهارتی در مناطق خاص ( 491)
با اخذ این ویزا و با داشتن تخصص و مهارت می توانید در مناطق خاص استرالیا ، به واسطه حمایت یکی از
ایالت های استرالیا یا حمایت یکی از خویشاوندان واجد شرایط خود به مدت پنج سال زندگی و کار کنید و
می توانید بعد از سه سال زندگی در آن منطقه و سه سال کار کردن ویزای موقت خود را به ویزای دائم 191 تبدیل کنید .
برای کسب این ویزا از طریق دعوتنامه لازم است ابتدا یکی از مشاغل مورد نیاز را از لیست مشاغل انتخاب نمایید و ارزیابی مثبت تخصص خود را از سازمان ارزیاب آن شغل دریافت کنید با داشتن مهارت لازم و کافی در زبان انگلیسی و کسب امتیاز لازم و داشتن حداکثر 45 سال می توانید درخواست خود مبنی بر اخذ این ویزا را اعلام نمایید.


ویزای موقت فارغ التحصیلان دانشگاه های خاص ( 476 )
با اخذ این ویزا افرادی که از یکی از دانشگاه های مشخص شده در دو سال گذشته فارغ التحصیل شده اند ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران در ایران ) می توانند هیجده ماه درزمینه تخصص خود در استرالیا مشغول کار شوند، تحصیل کنند، سفر کنند و دانش زبان خود را افزایش دهند.
در صورتی که کمتر از 31 سال سن دارید و از یکی از دانشگاه های ذکر شده در دو سال گذشته فارغ التحصیل شده اید می توانید از طریق این ویزا در خواست نمایید.


ویزای دائم تخصصی و مهارتی در مناطق خاص ( 887 )
در صورتی که در مناطق خاص استرالیا زندگی و کار کرده اید می توانید از طریق این ویزا اقامت دائم خود را در استرالیا دریافت نمایید. با داشتن این ویزا شما می توانید در استرالیا دائما زندگی کنید، مشغول کار و تحصیل شوید، جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید، از خدمات و مراقبت های پزشکی برخوردار شوید، به مدت پنج سال از تاریخ صدور ویزا به استرالیا سفرکنید و از آن خارج شوید و اسپانسر بستگان واحد شرابط خود شوید.
جهت درخواست این ویزا لازم است حداقل دو سال در یکی از مناطق خاص استرالیا زندگی کرده باشید و دوازده ماه در این مناطق کار تمام وقت انجام داده باشید و یکی از ویزاهای 489، 475، 487، 495، 496 را داشته باشید.
ویزاهای کاری مبتنی بر حمایت کارفرما به افراد متخصص اجازه می دهد تحت عناوین زیر به کار در استرالیا مشغول باشند:
1- ویزای کار موقت مهارتی ( 457 )
2- ویزای کار موقت کوتاه مدت ( 400)
3- ویزای کار موقت بلند مدت ( 401 )
4- ویزای کار موقت بر مبنای روابط بین المللی ( 403 )
5- ویزای کار موقت مشاغل سرگرمی و تفریحی ( 420 )
6- ویزای انتخابی کارفرما ( 186 )

1- ویزای کار موقت مهارتی ( 457 )
در صورتی که توسط یک کارفرمای استرالیایی مورد تایید جهت کارکردن در یکی از مشاغل موجود در لیست منتشر شده و مورد نیاز استرالیا اسپانسر شده باشید، تخصص لازم را داشته باشید، از دانش زبان کافی برخوردار باشید و نیازمندی های پروانه اشتغال و ثبت را کسب کرده باشید می توانید به مدت چهار سال در تخصص خود برای اسپانسر به فعالیت بپردازید.


2- ویزای کار موقت کوتاه مدت ( 400 )
در صورتی که شما خارج از استرالیا هستید و دارای تخصص ویژه ایی هستید که به فعالیت اقتصادی استرالیا کمک می کند، یا به حضور شما در استرالیا بنابرشرایط خاص نیاز می باشد، یا در رویدادی که توسط یک نهاد استرالیایی برگزار می شود دعوت شده اید، می توانید به مدت سه ماه به استرالیا سفرکنید.
در این مدت می توانید شغل تخصصی کوتاه مدت داشته باشید و یا بنابر دعوت یک نهاد استرالیایی در
فعالیت های مرتبط به آن شرکت نمایید. برای دریافت این نوع ویزا لازم است صرفا جهت کوتاه مدت کار خود در استرالیا باشید و در این مدت به تحصیل و کسب و کار نپردازید و از تمکن مالی برخودار باشید.


3- ویزای کار موقت بلند مدت ( 401 )
در صورتی که پشتوانه مالی کافی دارای تخصص مشخص می باشید و در راستای انجام کار مرتبط و مشخص با دانش خود توسط اسپانسر مورد تایید حمایت شوید می توانید از طریق این ویزا به صورت موقت در استرالیا به مدت حداقل دو سال مشغول فعالیت شوید. در صورتی که در چهار حیطه مشخص فعالت دارید می توانید از خدمات این ویزا و کسب آن استفاده نمایید. و به همراه خانواده خود در مدت ویزای خود به استرالیا سفر کنید یا از آن خارج شوید.
- تبادل نیروهای کار به منظور ارتقا سطح روابط بین المللی و گسترش سطح دانش و تجربیات و فرهنگ
- شرکت در رقابتهای ورزشی در استرالیا
- انجام خدمات مذهبی
- انجام امور مربوط به خانه مدیران ارشد خارجی

4- ویزای کار موقت بر مبنای روابط بین المللی ( 403 )
در صورتی که پشتوانه مالی کافی داشته باشید و قصد اقامت موقت در استرالیا داشته باشید می توانید تحت شرایط زیر درخواست ویزای کار موقت بر مبنای روابط بین المللی داشته باشید:
- به عنوان فردی با امتیازات قانونی خاص
- در راستای نمایندگی یک دولت خارجی
- در ارتباط با یک توافق دولتی
با داشتن این ویزا می توانید به صورت موقت در استرالیا زندگی کنید و در فعالیت مشخص شده مشغول شوید و تا زمان اعتبار ویزا به استرالیا سفرکنید و یا از آن خارج شوید.
5- ویزای کار موقت مشاغل سرگرمی و تفریحی ( 420 )
در صورتی که در زمینه های تفریحی و سرگرمی مانند بازیگری، کارگردانی، تهیه کنندگی و ... فعالیت
می کنید و در تخصص خود مورد حمایت یک کارفرما قرار گرفته اید می توانید تحت عنوان این ویزا به صورت موقت در استرالیا کار و زندگی کنید و به مشاغل مربوط به پیشه ی خود بپردازید. به مدت حداقل دو سال می توانید اعضای خانواده خود را به استرالیا بیاورید، در زمینه ی شغلی سرگرم کننده خود فعالیت کنید و تا زمان اعتبار ویزای خود به استرالیا سفر کنید یا از آن خارج شوید.


6- ویزای انتخابی کارفرما ( 186 )
در صورتی که سن شما کمتر از 50 سال است و از تخصص و تحصیلات کافی برخوردار هستید و در شش ماه گذشته مورد حمایت یک کارفرمای استرالیایی درآمده اید می توانید از طریق این ویزا اقامت دائم استرالیا را به دست آورید.
چنانچه دارای ویزای موقت 457 می باشید و در شغل اسپانسر شده به مدت دو سال فعالیت داشته اید، یا در صورتی که یک کارفرما اسپانسر شما شده است اما تا به حال در استرالیا فعالیت نداشته اید و قصد ورود مستقیم دارید و یا اگر تحت قرارداد کاری توسط کارفرما اسپانسر شده اید می توانید تحت عنوان این ویزای اقامت دائم در استرالیا به کار و زندگی بپردازید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر خواهشمندیم با ما در تماس باشید. 

 چه شرایطی دارد؟ شرایط اخذ چگونه است؟ ایا اخذ اقامت از طریق ساده است؟ مشاغل مورد نیاز برای اخذ کدام است؟ ایا انواع ویزاهای کاردر استرالیا را میشناسید؟ شرایط به چه صورت میباشد؟  از ویزاهایی است که فرد در صورت داشتن شرایط مقرر می تواند از طریق آن وارد کشور استرالیا شده و در آنجا اقامت نماید .شما دوست عزیز اگر بدنبال اخذ هستید میتوانید با موسسه حقوقی شادا تماس حاصل نمایید و از راهنمایی و مشاوره وکلای با تجربه ما استفاده نمایید. اما باید در نظر داشت که کشور استرالیا نیز مانند دیگر کشور ها برای ویزای کار دارای شرایط خاص خود می باشد . دارای انواع متفاوتی است که هر کدام از آنها به مهارت ، تجربه کاری و شرایط فرد بستگی دارد . برای اقدام از طریق مشاغل خاصی معرفی می شوند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت . اقدام از طریق می تواند یکی از راه های مهاجرت به استرالیا باشد .

آیا تفاوت و اقامت کاری را میدانید؟ آیا با شرایط و بازار کار کنونی در استرالیا اطلاعاتی دارید؟ آیا با اقامت کاری آشنایی کامل دارید ؟ آیا شرایط لازم جهت اقدام برای اخد میدانید؟ آیا میدانید ویزای کار ۴۵۷ استرالیا چیست؟ آیا میخواهید نکاتی مهم در مورد ویزای ۴۵۷ استرالیا را بدانید؟ آیا می توانید شخصاً برای اخذ ویزای کار اقدام نمایید؟ آیا راه تبدیل ویزای ۴۵۷ به اقامت دائم را میدانید؟ آیا با ۲۰ شغل که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند اطلاعاتی دارید؟

با تماس با موسسه حقوقی شادا از ویزاهای کاری کشورها مطلع گردیده و مشاوره های لازم را از مشاورین متخصص دریافت نمایید.